Elektrická požární signalizace (EPS) – je jen nutné zlo?

Elektrická požární signalizace je slaboproudý rozvod, který slouží k včasné detekci průvodních jevů požáru, vyhlašování požárního poplachu a signalizaci k pověřené obsluze. Dále pak při vypuklém požáru k ovládání ostatních zařízení pro učinění nezbytných opatření k ochraně životů, zdraví a majetku. Služba tohoto systému je preventivní.

Elektrická požární signalizace nesmí být vyprojektována a později využita pro žádný jiný než výše uvedený účel. I když řídící logika systému toto umožní, veškeré návazné a naprogramované vstupní i výstupní operace nesmí být využity pro ostatní management řízení budovy, tedy pro „nepožární“ stavy. Veškeré i návazné funkce systému elektrické požární signalizace musí souviset výhradně s požárním zabezpečením objektu či areálu.

I když nutnost instalace elektrické požární signalizace v některých případech vyplývá z požárního rizika stanoveného legislativou jako rozvod nezbytně nutný pro provoz objektu, je třeba ho chápat jako prospěšný a ne jako „nutné zlo“. Při kvalitně vypracované projektové dokumentaci na danou aplikaci se jedná o stěžejní systém na ochranu životů a zdraví, rovněž i ochraně majetku před ničivými vlivy případného požáru.

Aby byla zajištěna jasná a nezaměnitelná služba rozvodu elektrické požární signalizace, systém má jen tři možné provozní stavy a v množině těchto stavů musí být naprogramovány všechny funkce i ovládání návazných zařízení:

 • klidový stav
 • poplach
 • porucha

Legislativní požadavky na systém elektrické požární signalizace

Legislativní a normativní požadavky jsou poměrně rozsáhlé, je potřeba orientační rozdělení do skupin. V různých normách a legislativě se tyto skupiny i jednotlivé požadavky vzájemně prolínají.

Požární zabezpečení objektů
 • V těchto je řešeno kdy a v jakém rozsahu je potřeba systém elektrické požární signalizace osadit pro schválení provozu objektu.
Produktové
 • Zde jsou specifikovány technické požadavky a stanoveny parametry na jednotlivé komponenty systému elektrické požární signalizace (hlásiče, ústředny, napaječe, sirény atp.).
Aplikační
 • Tyto určují požadavky na systém jako celek v té které aplikaci a dále jaké revize a zkoušky musí být provedeny při uvedení systému do provozu.
Provozní
 • V těchto jsou určeny požadavky na provoz systému, jaké revize a zkoušky musí být prováděny při provozu systému elektrické požární signalizace, a v jakých časových intervalech tyto provádět. Dále je v těchto specifikováno jaké dokumenty musí zhotovitel předat uživateli při zahájení provozu rozvodu elektrické požární signalizace.
Certifikační
 • Zde je specifikováno, které pověřené autority a jakým způsobem udělují pověření k projektování, montáži a revizi systémů elektrické požární signalizaci (jako vyhrazenému požárně bezpečnostnímu systému). Dále je v těchto určeno jakou evidenci v jakých dokumentech je nutné vést společně s rozvodem elektrické požární signalizace.

Kdy instalovat systém elektrické požární signalizace

Ochrana života a zdraví před požárem

Jedná se o primární ochranu, kdy pro určité objekty či areály, na základě stanovení požárního rizika požárním specialistou je nutné rozvod elektrické požární signalizace instalovat. To znamená, že stavebník, investor či uživatel musí tento rozvod osadit, aby vyzískal povolení k užívání stavby. Nutnost instalace tedy vyplývá z platné legislativy a norem.

V tomto případě je rozvod elektrické požární signalizace požadován v nezbytně nutném rozsahu pro ochranu života a zdraví. Legislativní požadavky primárně nezohledňují ochranu majetku před požárem.

Ochrana majetku před požárem

Pro ochranu majetku před požárem musí být aktivní sám stavebník a při plánování výstavby zvážit ekonomická rizika při vzniku požáru. V plánování stavby toto zohlednit a požadovat instalaci rozvodu požární signalizace v místech kde chce ochránit svůj movitý či nemovitý majetek. Toto i nad rámec legislativou požadovaného nezbytně nutného rozsahu elektrické požární signalizace.

Jaký je základní úkol elektrické požární signalizace

Včasná detekce

Systém by měl být vyprojektován tak, aby zajistil co nejvčasnější detekci vzniku požáru. Ideálně by měl požáru předcházet, tedy detekovat průvodní jevy vzniku požáru. Měl by zajistit obsluze dostatečný prostor učinit potřebná opatření (samohašení, přivolání pomoci), aby požár vůbec nevznikl a nevznikly ztráty na životech, zdraví či majetku.

Eliminace falešných poplachů

Systém by měl být navržen tak, aby všechny detekované jevy byly skutečně průvodními jevy požáru a ne běžnými či nahodilými provozními stavy okolního prostředí. Vyhlášení falešného poplachu může znamenat menší či větší materiální ztráty či nadužití složek záchranného systému. Například, pokud je zbytečně evakuována celá budova či areál, aktivováno samočinné hasící zařízení (zkrápění roztokem) či zbytečně (automaticky) zaktivován výjezd zásahové jednotky hasičského záchranného systému.

Z čeho se skládá elektrická požární signalizace

Elektrická požární signalizace je soubor vzájemně kompatibilních komponentů zapojených do společného systému, který slouží:

 1. pro včasnou detekci průvodních jevů požáru – detekční část
 2. k signalizaci a vyhlašování požárního poplach – signalizační část
 3. předání informace obsluze – řídící část
 4. k řízení impulzů pro ovládání dalších požárně bezpečnostních zařízení – rozhraní pro návazná zařízení

1. Detekční část

Detekční část sestává z detektorů, někdy se jim říká hlásiče nebo čidla. Mohou být automatická nebo manuální, tedy tlačítková.

Automatické hlásiče

Automatický hlásič elektrické požární signalizace

Automatické detektory samočinně reagují na průvodní jevy požáru:

 • viditelné složky zplodin při hoření – optickokouřové, v současné době (3/2021) jsou nejvíce používanými detektory, pro jejich efektivní schopnost včasné detekce
 • neviditelné složky zplodin hoření – ionizační, tyto se v současné době využívají jen ve speciálních aplikacích, vzhledem k problematické likvidaci
 • vzrůstající teplotě či překročení hraniční teploty – teplotní diferenciální či maximální, využívajíc se tam, kde z provozních důvodů může být běžný výskyt částic shodných s kouřovými zplodinami (kuchyně, prašná prostředí, garáže atp.)
 • přítomnosti ultrafialových či infračervených složek plamene – plamenné, využívají se v průmyslovém prostředí
 • změnou prostředí, detekce změny scény snímané kamerou, tzv. videoanalýza, kdy je možné současně detekovat více průvodních jevů požáru (viditelné složky zplodin-kouř, plamen, pokud je technologicky kamera vybavena pak i teplotu. Jedná se o detekční princip s velikým potenciálem do budoucna a můj předpoklad je ten, že postupně vytlačí klasické detektory. V současné době (3/2021) je problematická certifikace těchto systémů.
Videoanalýza v rozvodu elektrické požární signalizace

Manuální hlásiče

Tlačítkový hlásič elektrické požární signalizace

Manuální, tlačítkové hlásiče slouží pro osobu zpozorující požár, k manuálnímu vyhlášení požárního poplachu. Tyto se osazují u únikových cest a u míst s trvalou obsluhou.

2. Signalizační část

Akustická siréna, v systémech EPS se používá červená barva.

Signalizační část slouží k ohlášení požárního poplachu všem osobám v objektu či areálu, kde je systém instalován. Dle provozního řádu mají být všechny osoby poučeny co mají při vyhlášení požáru učinit. Většinou pověření pracovníci řídí evaluaci a ostatní osoby využijí všechny východy k opuštění ohroženého prostoru.

Požární poplach elektrickou požární signalizací bývá vyhlašován:

 • Souvislým či proměnlivým akustickým signálem (sirénami), které mohou být u určitých provozech s hlukem pozadí doplněny optickými majáky
 • Vyhlášením poplachu předem definované hlasové zprávy, která je uložena v paměti systému nebo hlášena živě pověřenou obsluhou, evakuačním rozhlasem (odborně „nouzovým zvukovým systémem).

3. Řídící část

Ústředna elektrické požární signalizace

Jádrem systému je ústředna, který vyhodnocuje všechny stavy a samočinně provádí následné naprogramované úkony. Nad systémem však vždy musí být trvalý dohled a to buď:

 • Trvalou obsluhou přímo u ústředny či paralelního indikačního tabla v budově či areálu, kde je systém instalován
 • U vzdáleného pracoviště, kam jsou stavy systému přenášeny přes zařízení dálkového přenosu. Toto může být pult centrální ochrany místního hasičského záchranného sboru, případně, pokud nutnost rozvodu nevyplývá z požárního rizika stanoveného platnou legislativou pak i na pult společnosti poskytující bezpečnostní služby či na přenosné zařízení (např. smartphone) obsluhy areálu.

4. Rozhraní pro návazná zařízení

Systém elektrické požární signalizace přes definované rozhraní (napěťové či bezpotenciálové impulzy či přes datová rozhraní) ovládání či snímá funkci ostatních požárně bezpečnostních zařízení. Tedy zařízení, která mají mít aktivovány požární funkce při vyhlášení požárního poplachu. Jedná se například o:

 • Uzavření přívodu plynu do objektu
 • Odpojení určitých okruhů rozvodu NN (silové napájení) od napájecího napětí
 • Odblokování dveří na únikových cestách
 • Spuštění stabilního hasícího zařízení
 • Spuštění požárního odvětrání
 • Přepnutí logiky výtahů do evakuačních funkcí
 • atp.

Potřebuji projektovou dokumentaci na rozvod elektrické požární signalizace

Elektrická požární signalizace je technologie, kterou není možné realizovat bez řádné projektové dokumentace. Pokud projektová dokumentace není provedena kvalitně, nejsou správně stanoveny fyzikální principy detekce v daném prostředí a zvolen efektivní typ systému pro danou aplikaci, rozvod bude vykazovat nestabilitu v podobě pozdních detekcí a nebo naopak falešných poplachů.

Správně vyprojektovaný, osazený a provozovaný systém elektrické požární signalizace by nám měl zajistit, že naše životy, zdraví ani majetek nebudou zapsány do statistik požárních neštěstí.

Podpis Radomír Kaisler