Princip kvality

Základní rozsah a parametry projektové dokumentace jsou dány platnou legisltivou a to i pro oblast sítí elektronických komunikací.

Projektová dokumentace však musí splňovat mnohem více, aby realizovaná aplikace splnila všechny požadavky klienta a v průběhu užívání budovy prvotřídně sloužila pro daný účel bez nutností úprav či doplnění a poskytovala optimální kapacitu pro možné rozšíření.

Vystrukturalizoval jsem si níže uvedené body, které jsou pro mne zásadní pro dodržení prvotřídní kvality nejen projektové dokumentace, ale i aplikace postavené dle této.

Hlavní cíle vypracování zakázky

 • Samozřejmostí je technicky zcela správné řešení za použití nejmodernějších na trhu dostupných technologií, v souladu s veškerými v době vypracování platnými zákonnými i podzákonnými předpisy, technickými normami, a obecnými standardy
 • Graficky jasné, přehledné a srozumitelné zpracování výkresové části, technicky, odborně a koncepčně zpracované textové části, v slohové i jazykové prvotřídní úpravě
 • Zapracování veškerých uživatelských požadavků
 • V rámci dohodnutého technického standardu ekonomicky nejvýhodnější řešení

Výstupní kontrola dokumentace

 • Kontrola splnění všech požadavků klienta
 • Kontrola technického řešení
 • Kontrola souladu s platnou legislativou a technickými normami
 • Kontrola optimalizace investičních nákladů
 • Kontrola grafického zpracování

Ochrana dat

 • Zálohovaní dat z pracovních (i mobilních) stanic on-line na místní vlastní fyzický server i vzdálený cloud
 • Zálohování centrálního úložiště dat na místním fyzickém souborovém serveru se sestavením diskového pole (RAID) a začlenění záložního místního fyzického souborového serveru v plné redundanci s uložením identických dat
 • Zálohování veškerých dat do cloudového úložiště ve vzdálené geografické poloze
 • Archivace všech tiskových podkladů v digitalizované formě
 • Minimální doba archivace dat 20 let (archív zakázek vč. veškerých podkladů k vypracování zakázky)
 • Progresivní bezpečnostní politika ochrany dat proti selhání lidského faktoru, napadením zvenčí i proti živelným pohromám

Databáze informací

 • Prohlubování znalostí v průběhu celé praxe
 • Archív zakázek (minimální doba elektronické archivace 20 let)
 • Vlastní průběžně aktualizovaný projekční manuál
 • Přístup do veřejných knihoven
 • Provoz vlastní elektronické knihovny