Slaboproud. Co ten výraz znamená?

Slaboproud je obecně vžitý i odborníky využívaný termín pro určitý okruh elektrotechnických zařízení. Jedná se o okruh vymezený způsobem využití nebo dle určitých elektrických veličin.

Termín slaboproud není zcela přesný a v legislativě a technických normách není využíván. Je však tak zažitý a rozšířený, že je srozumitelnější, než přesné a často složité legislativní a normativní definice.

Popisovaný termín je využíván i v množném čísle „slaboproudy“ jako označení pro více skupin elektrotechnických zařízení či rozvodů na něž se vztahuje pojem slaboproud.

Pro vyznačení a identifikaci trasy „slaboproudé“ kabeláže je normativně určena oranžová barva se symbolem sinusového průběhu, který vyjadřuje v čase proměnné, modulované elektrické veličiny.

Slaboproudé vedení je označováno oranžovou barvou s vložením sinusového průběhu

Odpovídající výraz v oblastech, kde se hovoří anglickým jazykem je „weakcurrent„, „weak current“ či „weak-current“.


Okruh pojmu může být vymezen:

 1. Způsobem využití elektrického zařízení, rozvodu či technologie
 2. Principem přenosu informací v rozvodu či technologii
 3. Hodnotami napájecího či signalizačního napětí

1. Slaboproud dle způsobu využití elektronických zařízení

Slaboproud je v tomto dělení každý elektrický rozvod nebo zařízení, které nevyužívá elektrické napětí pouze k napájení, ale také k přenosu určité informace.

V platné legislativě je pro tyto rozvody či zařízení specifikován odborný termín elektronické komunikace. Dalšími méně vžitými pojmy jsou sdělovací technika, sdělovací rozvody či informační technologie.


Komunikační technologie

 • Sítě elektronických komunikací lokálního (LAN), metropolitního (MAN) či rozsáhlého (WAN) rozsahu
 • Hlasové a datové sítě formou univerzálního kabelového systému (tzv. strukturované kabeláže), označované „UK“
 • Domovního telefonu a interkomu, označované „DT
 • Automatizace domácností (tzv. chytrá domácnost)

Multimediální technologie

 • Kabelové sítě pro televizní a rozhlasové signály označované zkratkami „Tv“ či „STA
 • Audiovizální techniky, označovaná zkratkou „AV
 • Místního rozhlasu a lokálního ozvučení ,označované zkratkou „MR“

Bezpečnostní technologie proti kriminalitě a zneužití

 • Poplachového zabezpečovací a tísňového systému (tzv. elektrické zabezpečovací signalizace), označované zkratkou „PZTS
 • Dohledového videosystému pro použití v bezpečnostních aplikacích (tzv. uzavřeného televizního okruhu nebo kamerového systému), označované zkratkou „CCTv
 • Poplachového a elektronického bezpečnostního systému – elektronického systému kontroly vstupu, označované zkratkou „PS“

Bezpečnostní technologie zdravotní

 • Systémy přivolání pomoci (tzv. dorozumívacího zařízení) označované zkratkou „DZ“

Bezpečnostní technologie protipožární a evakuační

 • Elektrické požární signalizace označované zkratkou „EPS
 • Nouzového zvukového systému (tzv. evakuačního rozhlasu), označované zkratkou „ER“

Součástí mohou být i další malé skupiny rozvodů, zařízení či technologií, které využívají k přenosu informací modulované elektrické veličiny.

2. Slaboproud dle principu přenosu signálů

Informace v určitém rozvodu či zařízení mohou být přenášeny nejen elektrickými signály, ale i dalšími fyzikálními veličinami. V tomto se slaboproud dělí dle média, které je pro přenos informace využito.

Pod pojem slaboproud se zahrnují i jiné, než elektrické obvody či zařízení, které slouží k přenosu informací.

Informace lze přenášet těmito základními cestami

 • metalické sítě – přenos informace elektrickými signály (analogový či binární kód modulovaný elektrickými veličinami pro přenos přes kabely s metalickými vodiči)
 • optické sítě – přenos informace světelnými signály (analogový či binární kód modulovaný světelnými veličinami pro přenos přes světlovodná vlákna)
 • radiové vysokofrekvenční sítě – přenos informace elektromagnetickými signály (analogový či binární kód modulovaný elektromagnetickými veličinami ve vysokofrekvenčním pásmu pro bezdrátový přenos)

3. Slaboproud dle hodnot napětí

Slaboproudem může být nazýván rozvod nebo pojmenováno zařízení, které ve svých obvodech využívá k napájení, a případně signalizačnímu přenosu, malé napětí (mn) do 50V

V českých technických normách je specifikováno toto rozdělení elektrických zařízení podle napětí:

 • malé napětí, značka mn, do 50 V (označováno vžitým pojmem „slaboproud„)
 • nízké napětí, značka nn, 50 V až 1000 V (označováno vžitým pojmem „silnoproud“)
 • vysoké napětí, vn, 1000 V až 52 kV
 • velmi vysoké napětí, vvn 52 kV až 300 kV
 • zvláště vysoké napětí, zvn 300 kV až 800 kV
 • ultra vysoké napětí, uvn více než 800 kV

Legislativní a normativní rámec

Legislativa

Legislativní rámec pro regulaci působnosti v oblasti, kterou lze nazvat slaboproudem, je z převážné většiny tvořen výkonem státní správy Českého telekomunikačního úřadu, který byl zřízen zákonem „o elektronických komunikacích“.

České technické normy

Pro oblast, kterou lze nazvat slaboproudem, jsou předmětné české technické normy v seznamu s třídícími znaky 33xxxx 36xxxx, pod množinou „elektrotechnika„. Některé podmnožiny jsou vyhrazeny pro konkrétní druh slaboproudých rozvodů, bezpečnostní a některé další oblasti norem však specifikují požadavky obecně na veškerou elektrotechniku.

Požadavky pro elektrické signalizační a bezpečnostní rozvody i zařízení jsou specifikovány i v českých technických normách s třídícími znaky 7308xxpožární bezpečnost staveb“.

Jak slaboproud správně využít

Pro uživatele je stěžejní, jak jim slaboproudé zařízení či rozvod slouží

 • jak zajistí vzdálenou komunikaci – hlasové a datové sítě …
 • jak zabezpečí jejich hodnoty – požární a zabezpečovací signalizace, řízení přístupů …
 • či jak zpříjemní volné chvíle – audiovizuální a televizní rozvody …

V drtivé většině případů uživatelé ani nemají zájem zkoumat, na jakých principech zařízení pracují a jaké pojmy se pro ně používají.

Pro sebe ponechte ze slaboproudých rozvodů užitek !

Starosti ponechte odborníkům. Úspěšný slaboproudý rozvod je ten, který splní představy uživatele a slouží k maximálnímu užitku a spokojenosti.

Podpis Radomír Kaisler, projektant elektro-slaboproud